El Codi Ètic de la UEH
28.09.2017

Avui volem compartir amb vosaltres el codi ètic de la Unió Esportiva d'Horta que forma part del reglament de règim intern del club. Si voleu llegit el document complet el podeu trobar aquí.

El Codi Ètic –o de bon govern- regula, en l’àmbit material, quins valors han d’inspirar l’acció de govern i de representació i quines conductes són contràries a aquests valors.


El Codi Ètic ha de ser aplicat a les persones que ostenten la representativitat corporativa del Club, és a dir, els membres de la Junta directiva i de les Comissions, així com al personal de l’Alta Direcció.


L’actuació personal dels responsables del club observaran com a valors i conducta els següents principis:


 1. A) Les persones que assumeixin la responsabilitat de l’administració del club han d’adequar la seva gestió i adoptar les seves decisions amb compliment estricte als principis de pertinent i d’oportunitat.

 2. B) La finalitat perseguida ha de ser la d’assolir els objectius principals de l’activitat del club –èxits esportius i sostenibilitat econòmica dels recursos emprats -, però s’ha d’actuar amb pràctiques i conductes que dignifiquin el club, la seva imatge i els valors que representa.

 

En aplicació dels anterior criteris, l’actuació del personal directiu i executiu s’ha d’ajustar als principis següents:

 

Legalitat: L’actuació dels representants del Club ha de ser conforme amb el que està establert a les lleis i les regles de les organitzacions nacionals i internacionals de defensa i promoció de l’esport.

 

Honradesa i servei als socis: Els representants del Club han d’actuar sempre com a gestors d’un patrimoni que és dels socis i de les sòcies. Per això, la gestió ha de ser honrada i eficient en benefici sempre dels interessos del Club.


Lleialtat al club: Qualsevol actuació d’un representant del Club, tant en tasques de gestió com de representació, ha de perseguir, únicament i exclusivament els interessos del Club. Aquesta lleialtat és compatible amb la discrepància d’opinions en el si de la Junta directiva i de la resta d’òrgans de govern del Club, però els representants del Club han d’evitar, en tot cas, la divulgació de notícies que puguin perjudicar el bon nom i la bona imatge del club.


Comunicació: El Club mantindrà sempre una actitud d’àmplia informació de les seves activitats, basada en la transparència en els processos de presa de decisions.


Participació: El Club promourà més participació dels socis i de les sòcies a través de l’Assemblea, en la presa de decisions, d’acord amb la naturalesa de cada assumpte.

Pluralisme: El Club, fidel a la seva història i catalanitat, atesa la diversitat d’idees dels socis i de les sòcies, directius, jugadors/es i empleats/des del club, preservarà i respectarà el pluralisme, tot evitant que les polítiques i actuacions del Club tinguin caràcter excloent.


Austeritat: L’austeritat, com a valor de referència, presidirà en tot moment la gestió del Club i s’aplicarà a totes les activitats socials i econòmiques de l’entitat.

Es consideren contràries als principis i valors anteriors les pràctiques següents:

 • Incórrer en conflicte d’interessos, i si hi és, el que en resulti afectat ho ha de revelar per abstenir-se en el procés de presa de decisions. 
 • Exercir influències sobre altres per tal d’assolir la presa d’una decisió en benefici propi.
 • Els directius i membres de les comissions no podran intervenir en un àmbit de gestió diferent al que li hagi estat assignat sense la preceptiva autorització del seu responsable. 
 • Contractar serveis externs sense ajustar-se als principis de necessitat, pertinència i oportunitat.
 • Acceptar obsequis, regals, avantatges o disposicions a títol gratuït més enllà dels que puguin ser admesos per als usos socials. Tampoc es poden oferir a tercers regals que no siguin els autoritzats amb caràcter institucional.
 • Fer incórrer el Club en despeses desproporcionades, sumptuoses i injustificades.
 • Percebre comissions o qualsevol retribució.
 • Pagar comissions que excedeixin o estiguin al marge de les que corresponguin als professionals autoritzats.
 • Prevaldre’s de la seva posició al Club per obtenir beneficis en l’àmbit personal o professional quan aquests beneficis en comportin un perjudici.
 • No respectar les normes de confidencialitat de les deliberacions dutes a terme en els processos de presa de decisions.
 • Protagonitzar fets o actuacions públiques i, àdhuc privades, que atemptin contra la bona imatge i el prestigi de l’entitat.
 • Utilitzar béns i actius del Club en benefici propi. 
 • Discriminació o tracte inadequat per raons de gènere, raça, color, nacionalitat, creença, religió, opinió política, estat, orientació sexual, minusvalidesa o qualsevol altra circumstància personal protegida pel dret, tant pel que fa als empleats, com als directius, socis o proveïdors.

El Codi Ètic no solament compromet a allò que expressament es preveu, sinó també a totes les conseqüències que de conformitat amb la bona fe se’n deriven del contingut.

 

 Descarregar PDF
ADREÇA i CONTACTE

Unió Esportiva Horta - C/Feliu i Codina, 27 - 08031 Barcelona
Tel: 93 427 64 79 - Fax: 93 427 64 79
E-mail: uehorta@uehorta.cat

Membre de: Coordinadora d´Entitats d´Horta
PATROCINADORS
Haxelia Aigües de Barcelona Fundación ”la Caixa” Abella Ribas Posa't Wap@ Nails & Friends Louise Se Va Qimet Horta Temple Grup Consultors Pastas Gallo Caprabo Grau Xarcuters Santos Ochoa Bemen-3 Formació Professional Talleres Aranda Amma Horta Elements
2023 - Unió Esportiva Horta. Tots els drets reservats.